Einde


knop bijbelteksten

GENESIS, Ps., Jes., Mat., Joh., Rom., Kor., Heb., Op.

Genesis 1:1 (In den beginne schiep Elohim (= Goden) de hemel en de aarde)
Genesis 1:21 - 22 (God zegende ze)
Genesis 1:26 (laten Wij mensen maken die Ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken)
Genesis 1:26 - 27 (God zegende ze)
Genesis 1:26 - 27 (laten we mensen maken)
Genesis 1:27 - 29 (jullie moeten de aarde aan je onderwerpen)
Genesis 1:28 (vervult de aarde en onderwerpt haar)
Genesis 1:29 (het zal u tot spijze dienen)
Genesis 2:3 (en God zegende de zevende dag)
Genesis 2:3 (en God zegende de zevende dag)
Genesis 2:15 (de hof van Eden)
Genesis 3:7 - 13 (ze ontdekten dat ze naakt waren)
Genesis 3:14 - 24 (zwaar zal ik je zwangerschap maken)
Genesis 3:16 (hij zal je heerser zijn)
Genesis 3:17 - 19 (je zult je in het zweet moeten werken)
Genesis 4:2 - 9 (waarom ben je kwaad?)
Genesis 4:6 - 7 (waarom ben je kwaad?)
Genesis 8:22 - 9:1 (zolang de aarde bestaat)
Genesis 11:6 (Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik)
Genesis 18:18 (met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden)
Genesis 26:4 (zullen alle volken der aarde gezegend worden)
Genesis 28:14 (zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden)
Genesis 32:31 (ik heb God gezien ... en ik ben in leven gebleven)
Genesis 32:23 - 33 (er worstelde iemand met hem)

Exodus 3:13 (Wat is Zijn Naam?)
Exodus 3:14 (IK BEN DIE IK BEN)
Exodus 20:4 (maak geen afgodsbeeld)
Exodus 20:8 - 10 (zes dagen zult gij arbeiden)
Exodus 32:30(waarom vraagt gij mijn naam)
Exodus 33:11 (de HEER sprak persoonlijk met Mozes)
Exodus 33:18 (geen mens kan Mij zien en in leven blijven)
Exodus 34:6 - 7 (een milde God, vol medelijden, vol liefde en geduld)

Leviticus 19:17 - 18 (Heb je naaste lief als jezelf)

Numeri 6:22 - 27 (moge de Heer over u waken en u geluk en vrede schenken)
Numeri 12:6 - 8 (indien onder u een profeet is)
Numeri 12:6 - 8 (daarom spreek Ik tegen hem rechtstreeks en duidelijk)
Numeri 20:6 (U hebt ons met opzet hier in de woestijn gebracht)

Deutronomium 3:23 - 24 (wie doet zulke indrukwekkende dingen?)
Deuteronomium 4:5 - 8  (welk volk heeft wetten en regels zo rechtvaardig)
Deutronomium 6:4 (Luister Israël! De HEER is onze God, de HEER is één!)
Deutronomium 6:4 - 5 (liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht)
Deuteronomium 6:4 - 5 (U zult de heer uw God liefhebben met heel uw hart)
Deuteronomium 7:3  (zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zoon)
Deutronomium 7:7 (niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk)
Deuteronomium 17:16 - 20 (Hij [de koning] mag geen paarden gaan houden)
Deuteronomium 17:17 - 20 (Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan anderen)
Deutronomium 18:9 (Laat niemand van u ... zich bezighouden met toverij)
Deutronomium 18:9 - 15 (neem dan niet de afschuwelijke praktijken over)
Deutronomium 32:11 (gelijk de arend zijn jongen aanmoedigt)

Ruth 4:17 - 22  (Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David)

1 Samuel 8:11 - 16 (dit zal een koning doen als hij over jullie heerst)
1 Samuel 10:4, 6, 7, 9 (... maakte God van hem een ander mens)

1 Koningen 5:27 (Uit heel Israël liet Salomo mensen komen om heren­dienst te verrichten)
1 Koningen 10:14 (Koning Salomo ontving jaarlijks zeshonderd­zesen­zestig talent goud)
1 Koningen 10:26 (Hij bezat veertienhonderd wagens en twaalfduizend paarden)
1 Koningen 11:1, 3 (Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen)
1 Koningen 11:3 - 5 (Salomo zocht zijn heil bij Astarte)

Ester 3:2 (Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor hem)

1 Kronieken 4:10 (Jabes bad tot de God van Israël)

Job 1:8 (hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad)
Job 16:1-22 (jullie zijn armzalige troosters)
Job 16:19 (een verdediger in den hoge)
Job 28:28 (Ontzag voor de Heer - dat is wijsheid)
Job 33:1 - 7 (laat u niet door mij onder druk zetten)
Job 33:12 - 20 (God antwoordt wel, op meer dan één manier)
Job 33:14 - 18 (drukt hem op het hart, … zich niet hoogmoedig te gedragen)
Job 33:28 - 30 (het licht van het leven omstraalt hem)
Job 42:1 - 6 (Alles herroep ik, over alles heb ik spijt)

Gen., PSALMEN, Jes., Mat., Joh., Rom., Kor., Heb., Op.

Psalm 8 (wat is toch de mens dat u om hem geeft)
Psalm 8:5 - 9 (wat is toch de mens dat u om hem geeft)
Psalm 19:2 (het werk zijner handen)
Psalm 22 (zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel)
Psalm 22 (Mijn God, Mijn God)
Psalm 22:2 (waarom hebt U mij verlaten?)
Psalm 23 (U bereidt heerlijk eten voor mij)
Palm 25:14 (De HEER is een vriend van wie Hem vrezen)
Psalm 25:14 (Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond)
Psalm 30:6 (Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang)
Psalm 32:5 (Toen beleed ik u mijn zonde)
Psalm 51:2 - 21 (wis mijn fouten uit)
Psalm 57:3 (God die alles voor mij doet)
Psalm 80:2 (U leidt ons als een herder zijn kudde)
Psalm 91:15 (als Hij mij roept, zal Ik hem antwoord geven)
Psalm 96:1 (zing een nieuw lied voor de Heer, bewoners van de aarde, zing voor hem)
Psalm 103:3 - 5 (Hij schenkt mij een nieuwe jeugd)
Psalm 104:22 (de mens gaat dan uit tot zijn werk)
Psalm 113:5 - 7 (die de arme omhoog heft uit het slijk)
Psalm 116:1 - 8 (wie op beelden vertrouwt, wordt aan een beeld gelijk) )
Psalm 119 (hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte)
Psalm 127:1 - 2 (het is zinloos vroeg op te staan)
Psalm 139:1 - 3, 6, 23 (Doorgrond mij, God, en ken mijn hart)
Psalm 142 (luid smeek ik de Heer om hulp)
Psalm 147:1 (het is goed, onze God te psalmzingen)
Psalm 147:2 - 6 (Hij geneest de verbrokenen van hart)
Psalm 147:7 - 14 (Hij geeft uw gebied vrede)
Psalm 147:15 - 20 (Hij heeft Jakob zijn woorden bekendgemaakt)

Spreuken 1:7 (De vrees voor de Heer is het begin van de kennis)
Spreuken 1:29 (omdat zij niet wilden weten van mijn raadgevingen)
Spreuken 4:18 (het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt)
Spreuken 11:11 (in de zegen der oprechten ligt de opkomst der stad)
Spreuken 14:23 (in alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn)
Spreuken 14:26 (De vrees voor de Heer geeft hechte zekerheid)
Spreuken 9:10 (het begin van de wijsheid is de vrees voor Jahwe)
Spreuken 15:22 (plannen mislukken door gebrek aan overleg)
Spreuken 16:26 (de honger laat een mens werken)
Spreuken 20:21 (een bezit, in het begin te spoedig verworven, zal ten slotte niet tot zegen zijn)
Spreuken 25:11 (een gouden appel op een zilveren schaal)

Prediker 1:13 - 14 (een kwelling die door God wordt opgelegd)
Prediker 2:8, 10, 11 (het genot geproefd van vele, vele vrouwen)
Prediker 2:11 (er is geen voordeel onder de zon)
Prediker 2:17 - 18 (ik kreeg een afkeer van het leven)
Prediker 4:6 (beter nu en dan een beetje rust)
Prediker 4:17 (je kunt er beter heen gaan om te luisteren)
Prediker 5:1 - 6 (spaarzaam met je woorden)
Prediker 7:16 (wees daarom niet al te rechtvaardig)
Prediker 7:28 (maar het was geen vrouw)
Prediker 12:13 - 14 (heb ontzag voor God)
Prediker 12:13 (vrees God en onderhoud zijn geboden)

Gen., Ps., JESAJA, Mat., Joh., Rom., Kor., Heb., Op.

Jesaja 6:1 - 8 (Ik ben verloren!)
Jesaja 6:1, 5 (Wee mij! Ik ben verloren!)
Jesaja 8:11 - 13 (Noem niet alles een samenzwering)
Jesaja 9:3 - 7 (in zijn Koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn)
Jesaja 38:16 - 20 (Tijd om te leven!)
Jesaja 40:28 - 31 (Heb je het niet gehoord?)
Jesaja 40:29 - 31 (de zwakken geeft Hij kracht)
Jesaja 40:31 (zij varen op met vleugelen als arenden)
Jesaja 42:6 (nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren)
Jesaja 46:9 (Ik ben God, er is geen ander)
Jesaja 53:3 - 8 (Hij heeft onze ziekten gedragen, al ons leed op zich genomen)
Jesaja 53:4 - 7 (Hij heeft onze ziekten gedragen)
Jesaja 53:5 - 6 (Hij werd gestraft; ons bracht het vrede)
Jesaja 55:8 - 9 (zo ook overtreffen mijn plannen die van jullie)
Jesaja 57:15 (Ik zal hen opbeuren en nieuwe moed geven)
Jesaja 57:15 (Ik woon in de hemel, ongenaakbaar)
Jesaja 65:17, 18, 23, 24 (Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken)

Jeremia 3:2, 4, 5 (U vergeeft het allemaal wel)
Jeremia 5:26 - 29 (Zou Ik zo’n volk niet straffen?)
Jeremia 7:3 - 7, 10 (Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: "Dit is de tempel van de HEER!")
Jeremia 7:4 - 8 (vertrouw niet op die bedrieglijke leus)
Jeremia 14:3 (als offer brengen wij u oprechte woorden)
Jeremia 17:5 (zijn vertrouwen niet in mensen stellen)
Jeremia 29:7 (in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn)
Jeremia 29:8 - 9 (laat u niet misleiden door de profeten)
Jeremia 29:11 - 14 (dan zal Ik Mij door u laten vinden)
Jeremia 31:32-34 (Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen)
Jeremia 33:9 (en zij zullen zich verbazen en verwonderen)
Jeremia 45:1 - 5 (Wees dus blij dat Ik uw leven spaar waarheen u ook gaat)
Jeremia 45:2 (De Heer maakt mijn lijden steeds erger)
Jeremia 45:5 (Zou jij dan voor jezelf naar iets bijzonders streven?)
Jeremia 50:38 (het wordt door demonen tot waanzin gedreven)

Ezechiël 20:3 (Ik zal me beslist niet door jullie laten raadplegen!)
Ezechiël 20:11  (die leven brengen aan iedereen die zich eraan houdt)

Daniël 10:11 - 13 (onderweg werd ik 21 dagen lang opgehouden)
Daniël 12:3 (de verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf)

Hosea 4:1 - 3 (Daarom is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners, mét de dieren van het veld en alles wat vliegt)

Joël 2:28 (dan stort ik mijn geest uit, over ieder mens)

Amos 2:7 (De Heer God doet nooit iets zonder dat Hij zijn besluit onthult aan zijn dienaren, de profeten)

Micha 3:4 (Hij zal zijn gelaat voor hen verbergen)
Micha 4:3 (geen mens zal meer weten wat oorlog is)

Zacharia 13:7 - 9 (dan zullen de schapen uiteengejaagd worden)

Gen., Ps., Jes., MATTEUS, Joh., Rom., Kor., Heb., Op.

Matteüs 1:23 (men zal hem de naam Immanuel geven)
Matteüs 1:24 (hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had)
Matteüs 2:1 - 13 (goud en wierook en mirre)
Matteüs 5:8 (zuiver van hart)
Matteüs 5:10 (gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen)
Matteüs 5:17 - 19 (denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen)
Matteüs 5:17 (Ik ben… gekomen… om ze tot vervulling te brengen)
Matteüs 5:20 (als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën)
Matteüs 5:22 (Wie 'Dwaas!' zegt tegen een familielid)
Matteüs 5:44 - 45 (hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen)
Matteüs 6:5 - 13 (eindeloos voortprevelen zoals de heidenen)
Matteüs 6:7 (eindeloos voortprevelen zoals de heidenen)
Matteüs 6:7 (… door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden)
Matteüs 7 - 8  (…hun overvloed aan woorden)
Matteüs 6:9 - 13 (onze Vader, die in de hemelen zijt)
Matteüs 6:19 - 20 (vergaar geen schatten hier op aarde)
Matteüs 6:24 - 34 (niemand kan twee heren dienen)
Matteüs 6:25 - 33 (maak u geen zorgen)
Matteüs 6:31 - 34 (zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid)
Matteüs 7:7 - 8) (Vraag en u zult krijgen)
Matteüs 7:12 (behandel anderen zoals je zou willen dat ze jullie behandelen)
Matteüs 7:21 (zijn huis niet op zand bouwen)
Matteüs 7:21 - 23 (wij hebben uw naam gebruikt om ... wonderen te doen)
Matteüs 7:21 - 23 (Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen Mij zegt)
Matteüs 7:22 - 23 (Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!)
Matteüs 9:2 (Wees gerust, uw zonden worden u vergeven)
Matteüs 9:10 - 13 (gezonde mensen hebben geen dokter nodig)
Matteüs 10:16 (Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven)
Matteüs 10:22 (jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam)
Matteüs 10:28 (Jullie kunnen beter bang zijn voor Hem die ... in de hel kan gooien)
Matteüs 10:29 - 31 (jullie zijn meer waard dan veel mussen bij elkaar)
Matteüs 10:39 (wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen)
Matteüs 11:25 - 30 (omdat U deze dingen … aan eenvoudige mensen hebt onthuld)
Matteüs 11:28 (dan zal ik jullie rust geven)
Matteüs 11:28 - 30 (komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt)
Matteüs 11:28 - 30 (bij Mij zult u rust vinden)
Matteüs 11:28 (Ik ben zachtmoedig en eenvoudig)
Matteüs 12:36 (elk nutteloos woord dat mensen spreken)
Matteüs 12:36 (... elk nutteloos woord dat mensen spreken)
Matteüs 12:46 - 50 (wie is mijn moeder, wie zijn mijn broers)
Matteüs 13:15 (want het hart van dit volk is afgestompt)
Matteüs 13:15 (met hun ogen willen ze niets zien)
Matteüs 13:19 (de zorgen van het dagelijks leven en de valse schittering van de rijkdom)
Matteüs 13:19 - 21 (hij die het kwaad zelf is komt en rooft wat hun in het hart is gezaaid)
Matteüs 13:24 - 28 (dat heeft een vijand gedaan)
Matteüs 13:44 - 46 (het hemelse koninkrijk lijkt op een handelaar die mooie parels zoekt)
Matteüs 13:53 (een huismeester die nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt)
Matteüs 13:54 (wonen zijn zusters niet allemaal bij ons?)
Matteüs 15:10 - 11 (Niet wat de mond ingaat, maakt de mens onrein …)
Mattëus 15:28 (O, vrouw, groot is uw geloof)
Matteüs 16:14 - 23 (jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen)
Matteüs 18:1 (wie is de belangrijkste in het hemelse koninkrijk?)
Matteüs 18:2 - 4 (als je van gezindheid verandert en wordt als kinderen)
Matteüs 18:3 (… wordt als kinderen)
Matteüs 18:7 (dat is wel onvermijdelijk)
Matteüs 18:7 (wee de wereld met haar valstrikken)
Matteüs 18:10 (hun beschermengelen staan altijd voor mijn hemelse Vader)
Matteüs 18:19 - 20 (daar ben Ik zelf bij hen)
Matteüs 18:20 (… waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn)
Matteüs 18:21 - 22 (zeventig maal zeven)
Matteüs 19:23 (het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan)
Matteüs 19:23 - 25 (slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan)
Matteüs 19:25 - 26 (Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk)
Matteüs 20:25 - 28 (jullie weten dat … de leiders hun macht laten gelden)
Matteüs 21:21 (kom omhoog en stort je in zee)
Matteüs 21:31 - 32 (tolontvangers en hoeren zullen eerder in het Koninkrijk komen)
Matteüs 22:8 (de gasten waren het niet waard genodigd te worden)
Matteüs 22:11 (hoe is het mogelijk dat u hier zonder feestkleding zit?)
Matteüs 22:35 - 40 (Meester, wat is het grootste gebod in de wet?)
Matteüs 22:36 - 40 (u moet uw naaste liefhebben als uzelf)
Matteüs 22:37 (liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand)
Matteüs 22:37 (Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat)
Matteus 23:1-12 (alles wat ze doen, doen ze om op te vallen bij de mensen)
Matteüs 23:13 (wacht maar, schriftgeleerden en Farizeeën)
Matteüs 24:6 - 13 (Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging)
Matteüs 24:12 (zal bij velen de liefde bekoelen)
Matteüs 24:23 - 25 (valse messiassen en valse profeten komen)
Matteüs 25:14 - 21 (iets kleins heb je goed beheerd)
Matteüs 25:19 - 20 (hij riep hen ter verantwoording)
Matteüs 25:25 (Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt)
Matteüs 25:31 - 33 (omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen)
Matteüs 25:34 - 36 (Ik had honger en jullie gaven Mij te eten)
Matteüs 25:37 - 40 (wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht)
Matteüs 25:37 - 40 (Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien)
Matteüs 25:42 (want Ik had honger en u hebt Mij niet te eten)
Matteüs 26:31 - 32 (deze nacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten)
Matteüs 26:33 - 35 (al laat iedereen U in de steek, ik nooit)
Matteüs 26:36 - 37 (Hij begon bedroefd en bang te worden)
Matteüs 26:39 - 41 (niet zoals ik wil, maar zoals u wilt)
Matteüs 26:42 - 50 (slaap nu maar rustig door)
Matteüs 26:52 - 54 (iedereen die het zwaard trekt, zal ook door het zwaard omkomen)
Matteüs 26:69 - 75 (ik weet niet waar je het over hebt)
Matteüs 27:35 - 50 (ze sloegen hem aan het kruis)
Matteüs 27:42 - 43 (anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet)
Matteüs 27:51 (het gordijn van de tempel scheurde)
Matteüs 28:18 - 20 (doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest)
Matteüs 28:19 (maak alle volken tot mijn leerlingen)
Matteüs 28:19 (Doop hen in de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest)
Matteüs 28:19 - 20 (maak alle volken tot mijn leerlingen)
Matteüs 28:18 (Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde)
Matteüs 28:19 - 20 (maak alle volken tot mijn leerlingen)

Marcus 3:21, 32 - 35 (wie zijn mijn moeder en mijn broers?)
Marcus 4:31 (het geloof is als het mosterdzaadje)
Marcus 4:37 (kan het u niet schelen dat we vergaan?)
Marcus 4:40 (Ze werden bevangen door grote schrik)
Marcus 4:41 (wie is Hij toch?)
Marcus 6:3 (is hij niet die timmerman)
Marcus 6:14 (Hij verweet hun dat ze zo ongelovig en hardleers waren)
Marcus 6:34 (als schapen die geen herder hebben)
Marcus 7:20 (jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid)
Marcus 7:21 - 23 (al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten)
Marcus 9:41 (wie jullie een beker water geeft)
Marcus 10:4 - 5 (Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven)
Marcus 10:42 - 45 (jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers)
Marcus 12:30 (heb de Heer, uw God lief met heel uw hart)
Marcus 13:1 - 2 (wat een imposante gebouwen!)
Marcus 14:9 (… ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan)
Marcus 15:1b - 5 (maar Jezus gaf geen enkel antwoord meer)
Marcus 16:15 (trek de hele wereld door)
Marcus 16:17 (ze zullen zieken weer gezond maken)

Lucas 1:1 - 4 (een verslag over de gebeurtenissen)
Lucas 1:1 - 4 (om u te overtuigen van de betrouwbaarheid)
Lucas 1:31 - 33 (je moet hem Jezus noemen)
Lucas 1:35 (de heilige Geest zal over je komen)
Lucas 2:1 - 20 (het kind, dat in de voederbak lag)
Lucas 2:18, 19, 49, 50 (Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken)
Lucas 2:46 - 52 (wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?)
Lucas 2:51 - 52 en 4:16 (Hij ging met hen terug naar Nazaret)
Lucas 3:7 - 8 (zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader)
Lucas 3:10 - 14 (Meester, wat moeten wij doen?)
Lucas 3:11 (Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft)
Lucas 4:18 - 19 (om onderdrukten hun vrijheid te geven)
Lucas 4:20 - 22 (Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan)
Lucas 6:31 (behandel de mensen zoals uzelf door hen behandeld wilt worden)
Lucas 6:38 (Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt)
Lucas 7:9 (zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!)
Lucas 8:21 (Mijn moeder en mijn broers zijn degenen...)
Lucas 9:48 (wie de kleinste onder jullie allen is)
Lucas 10:2 - 3 (er zijn weinig arbeiders) )
Lucas 10:2
(er zijn weinig arbeiders)
Lucas 10:5- 6 (vrede voor dit huis!)
Lucas 10:17 - 21 (grote vreugde door de heilige Geest)
Lucas 10:25 - 37 (en wie is dan mijn naaste?)
Lucas 10:25 - 37 (heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel)
Lucas 10:40 - 42 (Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen)
Lucas 11:1 - 2 (leer ons bidden)
Lucas 11:8 (onbeschaamd blijft aandringen)
Lucas 11:27 (gelukkig de schoot die u gedragen heeft)
Lucas 11:33 (niemand steekt een lamp aan en zet die in een kelder)
Lucas 11:39 - 52 (u hebt de sleutel weggenomen die toegang geeft tot de ware kennis)
Lucas 11:52 (wee jullie wetgeleerden)
Lucas 11:52 (de sleutel weggenomen die toegang geeft tot de ware kennis)
Lucas 11:38 - 48 en 52 - 54 (vanbinnen zit u vol roofzucht en slechtheid)
Lucas 12:16 - 21 (neem het er maar goed van)
Lucas 12:19 (jij dwaas!)
Lucas 12:48 (Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist)
Lucas 13:1 - 5 (die achttien mensen die omkwamen bij het instorten van de toren)
Lucas 14:21 - 23 (mijn huis moet vol)
Lucas 15:1 - 2 (alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken)
Lucas 15:3 - 7 (Als iemand van u honderd schapen heeft)
Lucas 15:8 - 10 (als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest)
Lucas 15:13 - 29 (hij reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde)
Lucas 15:31 (Ze hebben Mozes en de profeten)
Lucas 18:1 - 8 (als die onrechtvaardige rechter zoiets kan zeggen…)
Lucas 18:9 - 14 (de een was een Farizeeër, de ander een tollenaar)
Lucas 19:41 - 44 (Hij barstte om haar in tranen uit)
Lucas 23:34 (Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.)
Lucas 23:38 - 42 (Ik zeg je dat je vandaag nog met Mij in het paradijs zal zijn)
Lucas 23:43 (... nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn)
Lucas 24:13 - 17 (Waar loopt u toch over te praten)
Lucas 24:25 - 26 (Hebt u dan zo weinig verstand?)
Lucas 24:25 - 27 (bent u zo traag van begrip)
Lucas 24:25 - 32 (moest de Christus dat alles niet lijden om zijn glorie binnen te gaan?)
Lucas 24:27 (daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond)
Lucas 24:28 - 32 (Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen)
Lucas 24:39 (een geest heeft geen vlees en beenderen)
Lucas 24:45 (toen opende Hij hun verstand)
Lucas 24:50 (Hij hief de handen omhoog en zegende hen)

Gen., Ps., Jes., Mat., Johannes, Rom., Kor., Heb., Op.

Johannes 1:1 - 4, 14 (in het begin was het Woord)
Johannes 1:1 - 4 (het Woord was God)
Johannes 1:3 - 4 (alle dingen zijn door het Woord gemaakt)
Johannes 1:14 - 18 (niemand heeft ooit God gezien)
Johannes 1:12 - 13 (dat werden zij niet door hun afstamming)
Johannes 1:14 (het Woord is mens geworden)
Johannes 1:29 (het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt)
Johannes 1:29 (het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt)
Johannes 2:1 (zij hebben geen wijn)
Johannes 2:2 (zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had)
Johannes 2:5 (doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is)
Johannes 3:16 (God had de wereld zo lief)
Johannes 3:35 (de Vader heeft de Zoon lief)
Johannes 3:36 (wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven)
Johannes 4:6 - 9 en 27 (Joden gaan niet om met Samaritanen)
Johannes 4:7-27 (ze waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was)
Johannes 4:14 (... zal nooit meer dorst krijgen)
Johannes 4:19 - 24 (in Geest en in waarheid)
Johannes 4:23 - 24 (De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden)
Johannes 4:31 - 34 (voedsel dat jullie niet kennen)
Johannes 5:14 (zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen)
Johannes 5:17 (Mijn Vader werkt)
Johannes 5:19 (Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen)
Johannes 5:19 (wat hij de Vader ziet doen)
Johannes 5:19 (de Zoon kan niets uit zichzelf doen)
Johannes 5:22, 27 (Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd)
Johannes 5:24 (over hem wordt geen oordeel uitgesproken)
Johannes 5:24 (... over hem wordt geen oordeel uitgesproken)
Johannes 5:28 - 29 (er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen)
Johannes 6:33 (Ik ben het brood dat leven geeft)
Johannes 6:35 (wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben)
Johannes 6:35 (IK BEN het brood dat leven geeft)
Johannes 6:38 (wie in mij gelooft)
Johannes 6:43 - 48 (dan zal Ik hem op de laatste dag weer levend maken)
Johannes 6:60 - 69 (dat zijn harde woorden; wie kan daar naar luisteren)
Johannes 6:56 (Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem)
Johannes 6:60 (hier kunnen we niet naar luisteren!)
Johannes 7:38 - 39 (stromen van levend water)
Johannes 7:38 - 39 (een bron)
Johannes 8:3 - 11 (wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen gooien)
Johannes 8:12 (Ik ben het licht der wereld)
Johannes 8:32 (de waarheid zal u vrij maken)
Johannes 8:44 (hij is vanaf het begin een moordenaar geweest)
Johannes 10:3 - 4 (de schapen luisteren naar zijn stem)
Johannes 10:3 (Hij roept zijn eigen schapen bij naam)
Johannes 10:7 (Ik ben de deur voor de schapen)
Johannes 10:7-9 (wie vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers)
Johannes 10:11 (Ik ben de goede herder)
Johannes 10:30 - 33 (U bent een mens maar u geeft u uit voor God)
Johannes 11:25 (Ik ben de opstanding en het leven)
Johannes 11:25 (Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.)
Johannes 12:5 (waarom heeft men die balsem niet verkocht)
Johannes 12:6 (hij was een dief)
Johannes 13:2 (de duivel had toen Judas al de gedachte ingegeven Jezus uit te leveren)
Johannes 13:38 -38 (pas later zul je me volgen)
Johannes 14:1 - 3 (het huis van mijn Vader)
Johannes 14:1 - 3 (daarna kom ik terug om jullie te halen)
Johannes 14:1 - 7 (Ik ben de weg, de waarheid en het leven)
Johannes 14:1 - 11 (als dat niet zo was, zou Ik het jullie gezegd hebben)
Johannes 14:2 (er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn Vader.)
Johannes 14:6 (iemand kan alleen naar de Vader gaan via Mij)
Johannes 14:6 (Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij)
Johannes 14:6 (Ik ben de weg, de waarheid en het leven)
Johannes 14:11 (Ik ben in de Vader)
Johannes 14:12 - 18 (wij weten de weg niet)
Johannes 14:16 (Hij woont in jullie en zal in jullie blijven)
Johannes 14:19 - 29 (vrede laat Ik bij jullie achter)
Johannes 14:20 (dan zul je begrijpen… dat jullie in Mij zijn en dat ik in jullie ben)
Johannes 14:21 (Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt)
Johannes 14:23 (samen zullen wij bij hem komen wonen)
Johannes 14:26 (Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb)
Johannes 15:1 (Ik ben de ware wijnstok)
Johannes 15:1 (de ware wijnstok)
Johannes 15:1 - 8 (elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg)
Johannes 15:3 (jullie zijn al bijgesnoeid)
Johannes 15:7 (als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie…)
Johannes 15:9 - 17 (ik heb jullie eropuit gestuurd om vrucht te dragen)
Johannes 15:13 (De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen)
Johannes 15:15 (vrienden noem ik jullie)
Johannes 15:26 (wanneer de Trooster komt…)
Johannes 16:12 - 13 (de Geest van de waarheid zal jullie de weg wijzen naar de volle waarheid)
Johannes 16:13 (Hij zal niet uit Zichzelf spreken)
Johannes 16:33 (Ik heb de wereld overwonnen!)
Johannes 17:14 - 18 (de wereld haat hen)
Johannes 17:15 (Ik vraag niet dat U hen uit de wereld wegneemt)
Johannes 17:18 - 23 (laten ze allen één zijn)
Johannes 17:21 - 23 (opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden)
Johannes 17:25 (de wereld kent U niet)
Johannes 18:33 - 38 (zijt Gij de Koning der Joden)
Johannes 19:37 (Ze zullen opzien naar Hem die ze hebben doorstoken.)
Johannes 20:23 (Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven)
Johannes 21:14 - 17 (heb je Mij lief, meer dan de anderen?)
Johannes 21:14 (ja, Heer, U weet dat ik van U hou)
Johannes 21:18 - 22 (Heer, wat gaat er met hem gebeuren?)

Handelingen 1:3, 8, 9 (werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk)
Handelingen 1:7 (Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld...)
Handelingen 2: 43, 47 (En er kwam vrees over iedereen)
Handelingen 4:34 - 35 (Niemand onder hen leed enig gebrek)
Handelingen 6:15, 7:54 - 60 (ze zagen een gezicht als van een engel)
Handelingen 7:60 (Heer, reken hun deze zonde niet aan!)
Handelingen 9:31 (De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer)
Handelingen 16:3 (Paulus liet hem besnijden ter wille van de Joden)
Handelingen 13:22 (een man ... die geheel naar mijn wil zal handelen)
Handelingen 13:22 (maakte God van hem een ander mens)
Handelingen 16:6 - 10 (door de heilige Geest verhinderd Gods woord te verkondigen)
Handelingen 17:1 - 3 (aan de hand van teksten uit de Schrift)
Handelingen 17:10 - 11 (ze bestudeerden dagelijks de Schrift om te zien of het waar was)
Handelingen 19:11 - 12 (God verrichtte door Paulus buitengewone daden)

Gen., Ps., Jes., Mat., Joh., ROMEINEN, Kor., Heb., Op.

Romeinen 1:20 (zijn eeuwige kracht en goddelijkheid)
Romeinen 1:20 - 23 (beelden van sterfelijke mensen)
Romeinen 2:6 - 11 (God beloont ieder mens naar zijn daden)
Romeinen 2:16 (Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is)
Romeinen 3:11 (er is niemand die God ernstig zoekt)
Romeinen 4:13 (door de gerechtigheid die het geloof schenkt)
Romeinen 5:5 (deze hoop zal niet worden beschaamd)
Romeinen 5:7 - 8 (bijna niemand wil voor een rechtvaardig mens sterven)
Romeinen 8:16 (De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn)
Romeinen 8:17 - 23 (wij moeten delen in zijn lijden)
Romeinen 8:18 (het lijden van de tegenwoordige tijd)
Romeinen 8:20 - 23 (de schepping is veroordeeld tot een zinloos bestaan)
Romeinen 8:22 - 23 (Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt)
Romeinen 8:26 (de Geest helpt ons in onze zwakheid)
Romeinen 8:32 (Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard)
Romeinen 8:38 - 39 (niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God)
Romeinen 9:20 - 21 (wie denkt u dat u bent)
Romeinen 9:21 (de pottenbakker gebruikt de klei zoals hij wil)
Romeinen 10:8 - 17 (hoe horen zonder prediker)
Romeinen 10:17 (Dus door te luisteren komt men tot geloof)
Romeinen 12:2 (wordt niet gelijkvormig aan deze wereld)
Romeinen 12:2 (wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken)
Romeinen 12:3 - 6, 16 (doe niet uit de hoogte, maar blijf gewoon)
Romeinen 12:18 (houdt voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen)
Romeinen 13:8 (wie zijn naaste liefheeft, heeft voldaan aan de hele wet)
Romeinen 14:22 - 23 (alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig)

Gen., Ps., Jes., Mat., Joh., Rom., KORINTIERS, Heb., Op.

1 Korintiërs 1:20 (Hij besloot die mensen te redden die de 'onzinnige boodschap')
1 Korintiërs 2:12 (de geest van de wereld)
1 Korintiërs 4:1 - 5 (u moet ons dus zien als helpers van Christus)
1 Korintiërs 4:6 (houden ons aan wat geschreven staat)
1 Korintiërs 5:9 - 11 (met zo iemand moet u ook niet samen eten)
1 Korintiërs 7:29 - 31 (de wereld in zijn huidige vorm is aan het voorbijgaan)
1 Korintiërs 9:20 - 22 (werkend onder de Joden, leefde ik als een Jood)
1 Korintiërs 10:23 - 31 (niet alles bouwt op)
1 Korintiërs 12:20 - 25 (samen één lichaam)
1 Korintiërs 12:27 - 28 (God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven…)
1 Korintiërs 13:2 (als ik geen liefde had, was ik niets)
1 Korintiërs 13:4 - 7 (de liefde laat zich niet boos maken)
1 Korintiërs 13:10 (als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben)
1 Korintiërs 13:12 (volledig kennen, zoals we zelf gekend zijn)
1 Korintiiërs 13:12 - 13 (Ons resten geloof, hoop en liefde)
1 Korintiërs 13:13 (de liefde is het voornaamste)
1 Korintiërs 14:1 (streeft ook naar de gaven van de Geest)
1 Korintiërs 14:3 (maar wie profeteert, spreekt voor mensen: opbouwend, vermanend en troostend)
1 Korintiërs 14:26 (tijdens uw bijeenkomsten heeft iedereen een bijdrage)
1 Korintiërs 14:29 (de overigen moeten het beoordelen)
1 Korintiërs 15:3 (Christus is voor onze zonden gestorven)
1 Korintiërs - 15:3 - 8, 12 - 15, 19 (de beklagenswaardigste mensen die er zijn)
1 Korintiërs 15:20 (Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling…)
1 Korintiërs 15:35 - 37, 42 - 44, 49, 53 (de gestalte van de hemelse mens)
1 Korintiërs 15:49, 53 (de gestalte van de hemelse mens)
1 Korintiërs 15:53 (bekleed met onvergankelijkheid)

2 Korintiërs 1:3 - 7 (Hij troost ons in alle moeilijkheden)
2 Korintiërs 3:5 (heel onze bekwaamheid komt van God)
2 Korintiërs 3:14 (deze sluier van onbegrip wordt alleen weggenomen door het geloof in Jezus)
2 Korintiërs 3:14 - 16 (een sluier over hun hart)
2 Korintiërs 4:16 - 18 (daarom verliezen we de moed niet)
2 Korintiërs 5:11 (Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is)
2 Korintiërs 6:1 - 2 (Nu is de tijd daarvoor gekomen)
2 Korintiërs 6:14 (vormt geen ongelijk span)
2 Korintiërs 6:14 - 17 (loop niet met ongelovigen in hetzelfde gareel)
2 Korintiërs 7:1 (door ons volkomen aan Hem te geven)
2 Korintiërs 12:1 - 4 (ik zal het gaan hebben over visioenen en openbaringen)
2 Korintiërs 12:2 - 4 (woorden die door geen mens mogen worden uitgesproken)
2 Korintiërs 13:13 (de genade van de Heer Jezus Christus)

Galaten 1:6 - 8 (hij zij vervloekt!)
Galaten 3:8 (U zult voor alle volken een zegen zijn)

Efeziërs 1:1 - 4, 8 - 10 (met talrijke geestelijke zegeningen gezegend)
Efeziërs 1:18 (ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn)
Efeziërs 4:10 - 18 (rust u uit met de wapenrusting van God)
Efeziërs 4:29 (sla geen vuile taal uit)
Efeziërs 4:30 (Doe Gods Heilige Geest geen verdriet)
Efeziërs 6:10 - 18 (In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben)
Efeziërs 6:18 (laat u bij het bidden leiden door de Geest)

Filippenzen 1:23 (bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste)
Filippenzen 2:14 - 15 (waartussen u schittert als sterren aan de hemel)
Filippenzen 3:3 - 8 (ik beschouw alles als vuilnis)
Filippenzen 3:13 - 14 (Ik ga recht op mijn doel af)
Filippenzen 4:3  (van wie de namen in het boek van het leven staan)
Filippenzen 4:5 - 8 (schenk aandacht aan alles wat waar is)
Filippenzen 4:5 - 8 (wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt)

Kolossenzen 1:1 - 3, 13, 21, 22 (richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is)
Kolossenzen 1:8 (uw liefde, waarvan de Geest de bron is)
Kolossenzen 2:12 - 13 (met hem bent u ook tot leven gewekt)
Kolossenzen 2:5 - 10 (bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt)
Kolossenzen 2:9 (in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk)
Kolossenzen 3:13 - 15 (kleed u in de liefde)
Kolossenzen 3:16 (wijs elkaar ermee terecht)
Kolossenzen 3:12 (omkleed u,… met innerlijk medeleven)

1 Tessalonicenzen 2:13 (niet aangenomen als een boodschap van mensen)
1 Tessalonicenzen 2:18 (Satan heeft het ons belet)
1 Tessalonicenzen 2:13 (niet aangenomen als een boodschap van mensen)
1 Tessalonicenzen 2:18 (Satan heeft het ons belet)
1 Tessalonicenzen 5:19 - 21 (kleineer de profetische gaven niet)
1 Tessalonicenzen 5:21 (alles ... op zijn echtheid beproeven)

1 Timoteüs 2:3 - 6 (er is maar één God, en maar één bemiddelaar)
1 Timoteüs 4:1 - 4 (leugenaars… die het huwelijk verbieden)
1 Timoteüs 5:18 (een arbeider is zijn loon waard)
1 Timoteüs 6:16 (Hij woont in een ontoegankelijk licht)

2 Timoteüs 3:16 - 17 (al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven)

Gen., Ps., Jes., Mat., Joh., Rom., Kor., HEBREEEN, Op.

Hebreeën 1:1 - 5 (Hij is zijn evenbeeld)
Hebreeën 1:1 (in het verleden heeft God vaak en op veel manieren tot onze voorouders gesproken)
Hebreeën 1:2 (om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen)
Hebreeën 1:3 (Hij houdt alles in stand door Zijn machtig woord)
Hebreeën 4:15 - 16 (net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld)
Hebreeën 11:1 (Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt)
Hebreeën 11:4 (om zijn geloof verklaarde God hem rechtvaardig)
Hebreeën 11:6 (wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat)
Hebreeën 11:6 (wie God wil naderen moet geloven dat Hij bestaat)
Hebreeën 11:8 (door zijn geloof ging Abraham gehoorzaam op weg)
Hebreeën 11:8 (Door zijn geloof ging Abraham ... gehoorzaam op weg)
Hebreeën 12:1 - 2 (omringd door zo een menigte geloofsgetuigen)
Hebreeën 12:2 (denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken)
Hebreeën 12:5 - 7 (de Heer berispt wie hij liefheeft)
Hebreeën 12:10 - 25 (niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden)

Jakobus 1:14 - 15 (als de zonde volgroeid is, baart ze de dood)
Jakobus 1:17 (Hij verandert nooit)
Jakobus 1:27 (zichzelf niet door de wereld laten besmeuren)
Jakobus 2:15 - 18 (kleed je warm en eet maar goed)
Jakobus 3:1 (strenger beoordeeld zullen worden)
Jakobus 3:9 - 10 (zegen en vervloeking komen uit een en dezelfde mond)
Jakobus 3:15 (Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch)
Jakobus 4:4 (vriendschap met de wereld)
Jakobus 4:7 (verzet u tegen de duivel, dan zal hij voor u vluchten)

1 Petrus 2:11 - 12 (u bent hier vreemdelingen)
1 Petrus 5:8 (de duivel, loopt rond als een brullende leeuw)

1 Johannes 1:5 (er is in Hem geen spoor van duisternis)
1 Johannes 1:17 (niemand heeft ooit God gezien)
1 Johannes 2:1 - 2 (Hij is het boeteoffer voor onze zonden)
1 Johannes 2:1 - 2 (een pleitbezorger bij de Vader)
1 Johannes 2:2 (voor de zonden van de hele wereld)
1 Johannes 2:15 - 17 (verlies uw hart niet aan de wereld)
1 Johannes 2:27 (u hebt geen leraar nodig)
1 Johannes 3:2 (dan zullen we Hem zien zoals Hij werkelijk is)
1 Johannes 3:6 (ieder die in Hem blijft, zondigt niet)
1 Johannes 3:9 (hij kán zelfs niet zondigen)
1 Johannes 3:24 (wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God)
1 Johannes 4:1 - 2 (onderzoek altijd of een geest van God komt)
1 Johannes 4:4 (Hij die in u leeft, is machtiger dan hij die de wereld bezielt)
1 Johannes 4:4 - 5 (Hij die in u leeft, is machtiger dan hij die de wereld bezielt)
1 Johannes 4:8 (God is liefde)
1 Johannes 4:18 (volmaakte liefde sluit angst uit)
1 Johannes 4:18 (de volmaakte liefde drijft de vrees uit)
1 Johannes 5:19, 21 (in de macht van de duivel)

Gen., Ps., Jes., Mat., Joh., Rom., Kor., Heb., OPENBARING

Openbaring 1:8 ('Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.')
Openbaring 1:14 - 17 (zijn ogen waren als een vlammend vuur.)
Openbaring 1:12-18 (Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten)
Openbaring 3:20 - 22 (we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij)
Openbaring 4:20 (Ik sta voor de deur en klop aan)
Openbaring 18:4 (gaat uit aan haar, mijn volk)
Openbaring 19:7 - 9 (fijne linnen staat voor de goede daden)
Openbaring 21:5 (deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar)
Openbaring 22:1 - 5 (het zal er geen nacht meer zijn)
Openbaring 22:15 (Buiten is de plaats voor de honden)

Gebruikte bijbelvertalingen: de Nieuwe Bijbelvertaling, Groot Nieuws Vertaling 1996, Willibrordvertaling 1995, Het Boek, NBG-vertaling 1951, Naardense vertaling, Basis Bijbel

Begin