Kan het u niet schelen dat we vergaan!?
Einde

Spreekt God tot ons doorheen de coronacrisis?

coronavirus

commentatoren maken de balans op

Het zijn bijzondere tijden. Nu we elkaar niet meer kunnen ontmoeten, gaan we veel meer op het internet, en sturen we ook meer berichtjes. Daar zijn veel positieve gedachten bij, er is medeleven en solidariteit, maar er zijn ook kritische boodschappen die tot nadenken stemmen. Commentatoren maken de balans op: beter dan ooit zien we nu wat er in onze wereld fout gelopen is.

Deze commentaren sluiten aan bij een preek van Hugh Palmer - een Britse pastor - over wat God ons doorheen die crisis wil zeggen. Palmer ziet de crisis als een reminder die ons herinnert aan het feit dat er iets fundamenteels fout zit met deze wereld. De crisis is een haltuitroep die de mens tot bezinning dwingt.

Toren van Babel

de moderne mens kent die boodschap niet

In Genesis had God al duidelijk gemaakt dat een leven zonder Hem zou leiden tot moeite, verdriet en dood. God herhaalde dat meermaals in het Oude Testament, bijvoorbeeld doorheen de Babelse taalverwarring. Die leidde tot de stopzetting van de torenbouw - het eerste megafaillissement in de vastgoedsector. Hij gebruikte ook profeten om het Joodse volk erop te wijzen dat het fout bezig was, en dat het daarvoor een hoge prijs zou betalen. Gods geboden en verboden beogen het welzijn van de mens, en wanneer we zijn woorden negeren leidt dat onvermijdelijk tot schade, verdriet en ellende. De profeten riepen op om zich af te keren van het egoïsme, om goed te doen in plaats van kwaad, en terug te keren naar God. De moderne mens kent die boodschap niet, en door alle drukte van het leven hoort hij Gods zachte stem niet meer. Het geweten schroeit dicht wanneer de cultuur luid een andere boodschap propageert en men jarenlang tegen het geweten ingaat.

kwetsbaar en fragiel

De coronacrisis schudt ons leven en de ganse wereld door elkaar, op een radicale en ongeziene wijze. Plots zien we hoe kwetsbaar en fragiel we zijn - ook in het westen, en dat ondanks onze wetenschap en technologie. Alle agenda's, alle toekomstplannen… vallen in het water. Wie ver weg van huis was in een exotische bestemming, moet haastig terugkeren. Ook alle grootspraak stopt, want we zijn de controle kwijt en de illusie dat we almachtig zijn is doorprikt. Ook de afgoden van onze tijd zijn machteloos. De god van het geld is heel veel van zijn kracht verloren. De grote namen in de sport, muziek en film - de eigentijdse idolen - zijn plots weer gewone sterfelijke mensen, en ook zij zien nu dat hun bezigheden eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Rijk en arm - iedereen zit opgesloten in zijn kot, het lijkt wel een verplichte retraite. Het credo van het genieten als het hoogste goed klinkt niet meer overtuigend en de reclameboodschappen verstommen.

de actiepunten van Greta Thunberg

bord handen wassen

Nu pas horen we hoe de natuur klinkt zonder al dat lucht- en autoverkeer en zien we hoe de lucht weer zuiver wordt. De sinds vele decennia verstoorde balans tussen economie en ecologie wordt op radicale wijze omgegooid. Het lijkt wel dat de schepping bij monde van een microscopisch klein virus protesteert tegen onze veel te grote voetafdruk, en dat de actiepunten van Greta Thunberg nu van bovenuit tegen onze wil worden doorgedrukt. De coronacrisis corrigeert de waardeschaal want velen stellen zich vragen bij onze moderne gejaagde manier van leven, in een kwetsbare geglobaliseerde wereld waarin alles ondergeschikt is aan winstmaximalisatie.

Vraagt God doorheen die crisis niet dat we onszelf in vraag stellen? Wat vinden we echt waardevol in het leven? Denken we slechts aan onszelf of gaat ons hart uit naar anderen in nood? Is dit geen moment om niet enkel in de letterlijke, maar ook in de figuurlijke zin, onze handen te wassen?

externe Hulp bij de Bron van alle leven

Maar hoe verloopt deze bezinning? Zoeken we via yoga en meditatie rust en kracht in onszelf of gaan we voor Externe Hulp bij de Bron van alle leven? En wat als het leven hier zou eindigen - voor de ouderen onder ons dringt de vraag zich nu toch op. Zijn we klaar om God te ontmoeten? Is Hij voor ons een volslagen onbekende, of houden we van Hem, en weten we ons door Hem bemind? Of kennen we Hem, maar overheersen toch de schuldgevoelens omdat ons doen en laten niet echt op orde is? Op welk fundament is ons leven gebouwd - op zand? Of op de rots - op de woorden van Jezus? Blijft ons huis overeind in de storm, en kunnen we in goede en kwade dagen op Hem vertrouwen? Of stort ons huis nu in?

Lees "Yoga? Lees eerst de bijsluiter"

Bemoedigende songs van Christian Verwoerd?
Christian Verwoerd: dan toch

Er is een golf van solidariteit, en velen komen door de crisis tot bezinning. Maar wat wanneer de druk toeneemt en het ons echt veel zal kosten? Geldt dan het recht van de sterkste en gaan we dan terugplooien op onszelf? Of wanneer straks het gewone leven hervat, hervallen we dan in de oude patronen - ieder voor zich - en geven we de afgoden - de eigentijdse varianten van de Mammon, Venus of Bacchus - terug een ereplaats?

wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen

Gaan we onze kwetsbaarheid en onze permanente nood aan Externe Hulp en interne vernieuwing inzien? Of beter nog, verleggen we de focus? Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen: de juiste vraag is niet wat God voor mij kan betekenen - wat ik eruit kan halen - maar wat ik Hem kan aanbieden. Gaan we een relatie met God opbouwen of verdiepen, en leven volgens zijn waarden? Zodat we nu zijn steun kunnen ervaren en los kunnen komen van egoïsme en van slechte gedachten en verlangens, en ook voorbereid zijn op een ontmoeting met Hem, wanneer dit leven voorbij is?


Een samenzwering om ons alle vrijheid te ontnemen?

5g zendmast

een andersoortige zoektocht

Naast de leerrijke commentaren, lees je vandaag ook dubieuze teksten die het gevolg zijn van een andersoortige zoektocht. Op de sociale media circuleren de complottheorieën rond het ontstaan en het managen van deze crisis. Er zou een samenzwering zijn om ons alle vrijheid te ontnemen. Met argumenten die overtuigend klinken wordt uitgelegd dat de doodsoorzaak niet gezocht moet worden bij het virus, maar wel bij de 5G netwerken die nu op vele plaatsen worden ingevoerd en die onze immuniteit zouden aantasten. Weer anderen zeggen dat het virus moedwillig gecreëerd werd om de wereldbevolking te reduceren - een soort van biologische oorlogsvoering. Zij waarschuwen tegen de vaccinaties die straks misschien beschikbaar zullen zijn en dan kwaadwillig gebruikt zullen worden om hetzelfde doel te dienen.

noem niet alles een samenzwering

In de Bijbel kom je het woord samenzwering enkele keren tegen, bijvoorbeeld in het boek Jesaja. We lezen daar het volgende:

Toen greep de HEER mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei: "Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor. Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, voor Hem zijn angst en ontzag op hun plaats." (Jesaja 8:11 - 13)

Jesaja werd door God toegesproken toen het noordelijke Israël werd belaagd door Assyrië. In die context van oorlogsdreiging kwam een geruchtenmolen op gang. Het is niet duidelijk welke samenzwering bedoeld wordt - waarschijnlijk angst voor allerlei mogelijke complotten. Maar Jesaja wijst zijn toehoorders een betere weg: zij moeten Jahweh vrezen en voor Hem respect tonen. Hij is immers sterker dan welke macht op aarde ook. Laten zij Hem vertrouwen!

We leven in bijzonder moeilijke tijden die ongetwijfeld zullen leiden tot grote economische en financiële moeilijkheden, en tot onrust. En ook in onze tijd komt een geruchtenmolen op gang. Maar ook nu zegt God tot ons, bij monde van Jesaja "Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen."

een druppel waarheid in een oceaan van leugens

Je vindt op het internet ook boodschappen van pastors die complottheorieën overnemen en inpassen in hun eindtijdvisie. Als christenen weten we dat er doorheen de geschiedenis achter de schermen een vijand aan het werk is, die Gods werk wil vernietigen. En het is natuurlijk zo dat ook vandaag sommige mensen en sommige groeperingen een agenda hebben die aansluit bij de ambities van Gods vijand. In complottheorieën zit soms wel een beetje waarheid en dat maakt de theorie voor sommigen geloofwaardig. Dat doet mij denken aan een uitspraak van Jozef Stalin:

"Giet een druppel waarheid in een oceaan van leugens, en die waarheid is voldoende om het geheel de kleur van echtheid te geven. (Jozef Stalin)"

Maar God roept ons niet op om die mogelijke samenzweringstheorieën te gaan uitdiepen. Neen, we kunnen meer betekenen door op Hem te vertrouwen, door ons gebed om goddelijke zegen, en door onze juiste levenshouding: medeleven met mensen in nood.

dramatische gevolgen en heel wat nadelen

Het is evident dat er soms sprake is van samenzwering. Hitler werkte samen met zijn kompanen om de toenmalige orde omver te werpen, en velen hebben dit gevaar toen onderschat. Maar we moeten de zaken nu niet moeilijker maken dan ze al zijn. Het lichtzinnige geloof in complottheorieën kan ook dramatische gevolgen hebben, en het heeft ook heel wat andere nadelen. Want wie zijn gedachten daarop richt, heeft het moeilijk om de overheid te gehoorzamen, wanneer die terechte maatregelen oplegt. Gehoorzamen is een woord dat in onze cultuur slechts op kinderen wordt toegepast, maar de Bijbel past het ook toe op volwassenen in relatie tot de overheid. Want God wil geen anarchie.

Wie de overheid, de universiteiten, de farma-industrie… als de vijand aanziet, zal het moeilijk krijgen om zich nog in te zetten in de maatschappij, en ook te bidden voor Gods zegen voor die overheid, en voor goddelijke inspiratie en leiding voor mensen die op zoek zijn naar een vaccin.

Wie samenzweringstheorieën verkondigt maakt zich ongeloofwaardig tegenover zijn omgeving. Want die theorieën bevatten veel evidente fouten en ze spreken elkaar ook tegen. Ze leiden tot discussies die nergens goed voor zijn. Het gaat dan niet over onze waardeschaal en onze levensstijl en onze houding tegenover God en de medemens, maar bijvoorbeeld wel over het gevaar van vaccinaties en van 5G netwerken.

de huidige generatie kent die verhalen niet

grafiek vaccinatiegraad in Nederland

Als kind werd ik gevaccineerd tegen alles en nog wat. En sinds een jaar of vijf krijg ik elk jaar ook een griepspuit, en onlangs opnieuw een tetanus-inspuiting, zodat ik beschermd ben tegen een levensbedreigende infectie door een wondje opgelopen in de tuin. Ik ben blij met die vaccinaties want ik herinner mij als kind de verhalen van mijn ouders over de ellende veroorzaakt door kinderverlamming of polio. Maar de huidige generatie kent die verhalen niet, en dat voedt de theorieën die waarschuwen voor vaccinaties.

Je ziet hier grafieken over de invoering van vaccinaties in Nederland na de tweede wereldoorlog. In het blauw zien we de sterfte aan difterie, kinkhoest, tetanus, polio, mazelen en bof. In het rood de vaccinatiegraad die halfweg vorige eeuw plots aanvangt en al gauw oploopt tot bijna 100%. De sterfte is dan bijna afwezig. Zij daalt al in de onmiddellijk voorafgaande jaren omdat het vaccin toen al beperkt werd toegediend. Deze beelden behoeven geen verdere commentaar!

het advies van Paulus

We gaan ongetwijfeld moeilijke tijden tegemoet, zoals we in de evangelies en in het boek Openbaring kunnen lezen. Maar vandaag moeten wij de juiste focus hebben. We moeten kritisch zijn en voorzichtig omgaan met allerlei berichten die circuleren op het internet.

Alleen dan volgen we het hierna vermelde advies van Paulus, geschreven in de turbulente tijd van de eerste christenen, die zeker ook wel met echte en vermeende samenzweringen werden geconfronteerd.

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. (Filippenzen 4:5 - 8)

C.S. Van Audenard
april 2020

Lees ook "Uit de startblokken! Over herstel en Gods toekomstplannen."

Begin