Einde

Wil je het getuigenis lezen? "Een bijzondere Godservaring - 3 p."
Een meer uitgewerkte studie? "Waarom is God zo karig met visioenen? - 8 p."


over visioenen…

Typerend voor de God van de bijbel is dat Hij zelf het initiatief neemt en uitreikt naar de mens. God zoekt de mens op en communiceert met hem. Communicatie geschiedt natuurlijk voornamelijk via "het Woord", maar soms openbaart God zich door visioenen.

Doorheen de bijbel kom je geregeld visioenen tegen. Er zijn de apocalyptische visioenen van Ezechiël en van Daniël in het Oude testament. Nog bekender zijn de visioenen die Johannes had op het eiland Patmos en die hij beschrijft in het boek Openbaring. En uit literatuur en schilderkunst leer je hoe ook in de verdere kerkgeschiedenis tal van heiligen visioenen zagen.

Kan je die visioenen vergelijken met de ervaringen van oosterse yogi's of met een trance die bereikt wordt door een LSD-trip of door een bepaalde manier van ademhalen, gedwongen slapeloosheid en ritmische geluiden, zoals tijdens rituele dansen?

Op het eerste gezicht is er enige gelijkenis. Maar bij nadere beschouwing komen deze uitingen diametraal tegenover elkaar te staan. De yogi streeft ernaar om zich aan de wereld te onttrekken. Door volledige concentratie wil hij het lichaam en de materie overstijgen… en dat lijkt te lukken… met soms bevreemdende resultaten. En wie in trance gaat en hallucineert heeft via andere technieken zijn verstand en wil uitgeschakeld. Maar hij speelt met vuur want hij opent een deur naar het paranormale en weet niet wat hij zo binnenhaalt.

In de christelijke mystiek wordt de extase meestal niet opgeroepen door bewuste concentratie of uiterlijke oefeningen. In de bijbel is dit zeker niet het geval. De mens wordt aanzien als een drie-eenheid. Lichaam, ziel en geest zijn in elkaar verstrengeld en niet bedoeld om uiteen gehaald te worden. Materie wordt niet misprezen. Het verstand moet zijn rol vervullen en de wil mag niet uitgeschakeld worden, want elk mens is verantwoording verschuldigd voor wat hij doet en nalaat.

Visioenen worden niet nagestreefd als doel, maar ondergaan als een begenadiging. God neemt het initiatief en als Expert terzake doorbreekt Hij even de natuurlijke orde. Het visioen bevat veelal een boodschap bestemd voor derden, die dan verwoord wordt door de profeet. Maar in andere gevallen is het visioen een begenadiging van de ziener. Niet zelden als troost in situaties van intens lijden en verdriet.

De natuurlijke orde wordt weliswaar doorbroken - en soms gaat dit gepaard met uitzonderlijk intense emoties - maar de ontvanger blijft helder van geest. Het is geen bewustzijnsvernauwende trip. Alles wordt bewust beleefd en kan worden naverteld… al is het soms om te zeggen dat men onuitsprekelijke woorden heeft gehoord en onbeschrijfelijke dingen heeft gezien…


Wil je het getuigenis lezen? "Een bijzondere Godservaring - 3 p."
Een meer uitgewerkte studie? "Waarom is God zo karig met visioenen? - 8 p."
Begin