Wil je het artikel lezen? "Waarom toch die bijbel? Taal is voor mens en God van cruciale betekenis - 5 p."
Einde

Pieter Bruegel

Hiernaast zie je "de toren van Babel", geschilderd door Pieter Bruegel de Oudere (ca. 1525 - 1569) - zelfs onafgewerkt, een indruk­wekkende constructie (wil je hem vergroot zien, klik dan op de foto). Waarschijnlijk was hij bedoeld als sterretoren voor astrologen die door hun kennis hoopten om als God te worden. Een staaltje van menselijk kunnen in de stijl van de piramides en de grootse kathedralen. Een grootschalig project - nu goed voor honderden miljoenen euro's - slechts realiseerbaar wanneer heel veel mensen samenwerken.

Jahweh zag dit megalomane project niet zitten, en zorgde voor een taalverwarring, met massale werkloosheid en emigratie als gevolg.

Intussen is mensheid van die tegenslag hersteld, want met het Engels als voertaal kom je inderdaad heel ver. Ook de afstand wordt nu overbrugd, want de multinationals opereren over alle grenzen heen en het internet biedt een forum voor een wereldwijde samenwerking.

De toren van Babel illustreert de centrale plaats die taal inneemt op het macroniveau in de menselijke cultuur. Taal is niet alleen het beschrijvend instrument om kennis vast te leggen, maar tevens het middel om een veranderingsproces op gang te brengen, en zo mensen bij te sturen in de gewenste zin. Een instrument dat eigenlijk de Schepper toebehoort en dat, voor ieders bestwil, Hem moet dienen. Maar heel vaak wordt taal oneigenlijk gebruikt voor particulier belang.


Gustave Doré

Ook op het microniveau van het menselijk denken neemt taal een centrale plaats in. Woorden zijn bouwstenen die opgeslagen worden in het denken en zo een cruciale invloed hebben op het handelen. Niet vreemd dat Jezus veel tijd en aandacht besteedt aan onderwijs. Hij reikt bouwstenen aan om de mens toe te rusten met de kennis die vereist is om "in waarheid" te kunnen leven. Op deze schets van Gustave Doré (1832 - 1883) zien we Jezus na zijn verrijzenis in gesprek met de vertwijfelde Emmaüsgangers. Jezus overtuigt hen niet met een wonder, maar verkiest dat ze zich die kennis verstandelijk eigen maken. Hij geeft dus uitleg over het hoe en het waarom… Hij legt verbanden en toont de rode draad in de geschiedenis.

Begin
Wil je het artikel lezen? "Waarom toch die bijbel? Taal is voor mens en God van cruciale betekenis - 5 p."
auto